Sasha Berman

sashab237

Stats

Height
5' 4"
Hair Color
dark-blonde
Eye Color
hazel
sasha-berman